සිත නිවන කතා 1නිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X