අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේනිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X