ගල්ගොඩ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයනිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X