සංහිඳ - අතීත බොදු ගී නිර්මාණකරණය
නිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X