පෝද්දිවෙල චන්දානන්ද හිමියන්නිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X