වේඩරැවේ ශ්‍රී උපාලි ස්වාමීන්වහන්සේනිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X