හත්ථිකුච්චි විහාරයනිර්වානය ඇත්තේ දුරක නොවේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය.
X